Ngn Nm Mt Thu

Th thi vn ‹ hܪng

2 chuy‰n du hnh ti Php

Knh mi quš v ‰n xem ng o

Ngܩi t hnh tinh khc ‰n

(Nhng ngܩi i m anh ni nh vy)

ng b qua ci hn th‰ k› vi

Danh ca quc t‰ Cao ThiCi hn th‰ k›

Rendez-vous du sicle

Rendez-vous of the century2 chuy‰n du lch ti Php quc

cho nhng ai ngy sanh, ngy sinh nht, ngy thn nhn ra i, ngy tr vŠ ca thn nhn hay ngy cܧi hi ca bn l ngy th my trong tun, v d : Sunday, Monday, Tuesday, v.v... N‰u anh tr li sai th khng nhng anh s i th† 2 chuy‰n du hnh ti Php, c n ln ti nhng khch sn thܮng thng m cn s ܮc chnh anh ch dn v tham quan Paris.

Contact : caothai@littlesaigon.com

Back