TNG TRNH HOAT ONG CUA
CONG ONG VIET NAM, NAM CALIFORNIA
(T 05 thang 2 nam 1994 en 05 thang 02 nam 1996).


Ngay 5 thang 2 nam 1994, Ban Chap Hanh Lam Thi Cong ong Viet Nam, Nam California a ban giao nhiem vu cho chung toi trong t cach la Tan Hoi ong Chap Hanh dan c nhiem ky 94 - 96, theo noi quy mi c ai Hoi Cong ong Viet Nam, Nam California phe chuan ngay 15 thang 8 nam 1993.
Nhan lanh trach nhiem gia luc tnh hnh chnh tr nong bong, chnh phu Hoa Ky mi bai bo lenh cam van oi vi Cong San Viet Nam, va vi nhng ieu kien vat chat thieu thon eo hep, t phong tien lam viec, tai chanh cho en tru s, van phong. Dau vay, chung toi cung a bat tay vao viec vi tat ca nhiet tam phuc vu va thien ch cao o.
Trong tinh than oan ket, at quyen li Quoc Gia - Dan Toc va Cong ong len tren het, chung toi a co gang tiep xuc, mi goi, han gan va cong tac vi tat ca cac Ton Giao, oan The, ang Phai, Mat Tran trong muc tieu chung la phuc vu Cong ong va au tranh cho mot nc Viet Nam t do khong Cong San. Chu trng cua chung toi la no lc phuc vu va lam tat ca nhng g co the lam c e phuc vu Cong ong. Chung toi tin chac rang d luan ong hng se sang suot nhan nh, anh gia ung mc nhng g chung toi a va se co gang thc hien. Chung toi cung a lang nghe nhng phe bnh xay dng, nhng gop y tch cc va sa sai nhng khuyet iem trong qua trnh hang say lam viec cua mnh. Nh s ung ho nhiet tnh cua ong hng, nh s giup , cong tac, co van cua quy v lanh ao tinh than, quy v nhan s, cac bac trng thng, quy toan so sach va thiet lap he thong "Open Book Accounting" do Ke toan vien hu the (CPA) Robert L. Harisson phu trach. Tuy khong c cung cap tai lieu ke toan cua cac nhiem ky trc va cua Uy Ban To Chc Bau C Cong ong (Ba Phung Tue Chau), nh s giup cua Luat s Nguyen Quoc Lan, ke toan vien hu the (CPA) Robert Harrison, Cong ong a khai c thue 1994 va ieu chnh so sach cho tng tam ca nguyet, cung nh bao cao tai chanh (Financial Statements) moi khi c quan hu trach yeu cau (Mn a iem to chc le lac, hoi ch...).
3.- Thanh lap tru s Cong ong tai so 15361 Brookhurst St., phong 205, thanh pho Westminster. Mn them hai phong 207 va 212 e x dung tam thi. Nh vay phong 205 dung lam phong hop chnh thc cua Cong ong, c trang b them ban ghe, he thong am thanh, trang tr v.v... Phong 205 cung se danh cho cac to chc khac trong Cong ong x dung mien ph e hoi hop mien la muc tieu cua ho phu hp vi ng loi chong Cong cua Cong ong Viet Nam, Nam California (Thong bao cua Cong ong ngay 1 thang 4 nam 1994 quy nh cac ieu kien can ban ve viec x dung phong hop). Tnh en nay a co tren 80 hoi oan a x dung hoan toan mien ph va hang em cac anh em sinh vien dung lam ni sinh hoat, tap hat.., cuoi tuan lam ni day kem cac con em cua nhng gia nh mi ti (H.O.) hay huan nghe.
4.- Thanh lap cac tieu ban ac nhiem nh: Tieu Ban nh C, Tieu Ban Xa Hoi, Uy Ban oi Tai San b Cong San Viet Nam chiem oat. Uy Ban Bao Ve Chnh Ngha Quoc Gia, Uy Ban To Chc Hoi Ch Tet Nguyen an, Tet Trung Thu, Uy Ban To Chc Le Gio To Hung Vng, yem tr Uy Ban Cu Nguy Ngi T Nan, Uy Ban To Chc Ngay Quoc Han, Uy Ban To Chc Ngay Nhan Quyen Cho Viet Nam 11/5. Cong ong a ong vai tro phoi tr va yem tr toi a cho cac Uy Ban nay.
5.- Thiet lap he thong tham khao, lien lac e phoi hp vi Uy Ban T Van Giam Sat, nhat la khi co nhng van e quan trong, ac biet la oi vi ong Trng Uy Ban T Van Giam Sat.
6.- Ngay 29/5/1994 tai Richard Garvey Sr. Memorial Auditodium, thanh pho Rosemead, Cong ong Viet Nam, Nam California a to chc le ra mat Ban ai Dien Cong ong Viet Nam, Nam California vung Los Angeles. Tham d buoi le co cac quan khach Viet - My va khoang 200 ong hng vung Los Angeles tham d. Van phong ai dien Cong ong Viet Nam, Nam California, vung Los Angeles at tai a ch: 1710 S. Delmar Ave., phong 206, thanh pho San Gabriel, CA 91776, ien thoai: (818) 288 - 0908, so Fax: (818) 288 - 0475.
7.- ai Hoi Cong ong Viet Nam, Nam California luc 1 gi chieu ngay 18/2/1995 e Ban ai Dien bao cao mot nam hoat ong, trong phan thao luan e chuan b cho viec bau c Ban ai Dien Cong ong nhiem ky 96 - 98, cac hoi thao vien a a ra viec tu chnh Noi Quy nh: Nhiem ky 4 nam thay v 2 nam, thi gian to chc bau c nen thc hien sau ngay Nhan Quyen 11 thang 5 thay v vao dp Tet Nguyen an ai cung ban ron, nang cap Uy Ban T Van Giam sat len Hoi ong Giam sat va ac biet la van e ai Hoi Cong ong chnh danh, ngu y la phai co trong van kien cua Cong ong Viet Nam, Nam California viec thanh lap ai Hoi Cong ong mot cach chnh danh, tranh canh hon tap nh bay gi ai cung co quyen tham d. V nhieu kho khan nen mai cho en ngay 30 thang 7 nam 1995 mi bau c hai Uy Ban e trach nhiem viec to chc bau c cac c che cua Cong ong. Uy Ban To Chc Bau C do ong Le Khac Ly, Uy Ban Giam sat Bau C do ong Tran Trong at, va Uy Ban Tu Chnh Noi Quy do ong o Trong c lam Chu Tch. Cho ti ngay hom nay mi ch hoan tat mot phan cua cac ieu tu chnh la nang cap Uy Ban T Van Giam Sat len thanh Hoi ong Giam Sat, cac ieu khac se c tiep tuc e hoan tat viec tu chnh trc ngay 5 thang 2 nam 1996 tc la ngay man nhiem ky cua Ban ai Dien Hien tai va viec to chc bau c cac c che cua Cong ong nhiem ky ti ang c tien hanh.
8.- Ngay 6-01-96 Hoi ong Chap hanh a chuyen sang Uy Ban Tu Chnh Noi Quy mot ban d thao Noi Quy cua Cong ong Viet Nam, Nam California ai cng nh sau:

I.- Ve c che: Cong ong co hai Hoi ong do c tri bau c trc tiep va kn theo the thc pho thong au phieu:
1.- Hoi ong Chap Hanh: 7 thanh vien (Chu Tch, 2 Pho Chu Tch, Tong Th Ky, Pho Tong th ky, Thu quy va phu ta thu quy).
2.- Hoi ong ai Bieu Cong ong: 60 ai bieu thanh vien dan c gi vai tro ch ao.
II.- Nhiem ky 4 nam e co u thi gian thc hien cac d an v sau nhieu nhiem ky nhiem ky au tien la 2 nam, c che Cong ong Viet Nam, Nam California a on nh.
III.- Thi iem to chc bau c: Vao thang 5 moi 4 nam e tranh vao cac thi iem ban ron tren toan the lanh tho Nam California, ac biet la cac ni a co cac Cong ong c thanh lap xong.
IV.- Phng thc to chc bau c: Pho thong, trc tiep va kn, co the bau c bang th neu ieu kien cho phep.
Khi c tu chnh th Ban Noi Quy nay se c ap dung t nam 1998.
Cuoc bau c Ban ai Dien cac c che Cong ong a c thc hien mot cach tot ep, khong co khieu nai tnh cho en ngay 21 thang 1 nam 1996 vi ket qua chnh thc nh sau vi 9,464 c tri i bau mac du tri ma va lanh:
Hoi ong Chap Hanh:
1 - Lien danh so 1 "ong Tam" do ong Tran Van Ngoc lam Thu uy c 3,565 phieu. 2 - Lien danh so 2 "Quoc Gia" do ong Bui Bnh Ban lam Thu uy c 5,264 phieu, ac c.
Hoi ong Giam Sat: cac v ac c la:
- Ong Pham Ngoc Lam: 5872 phieu.
- Ong Nguyen Ngoc Thong: 5,820 phieu.
- Ong Ton That Tung: 5,653 phieu.
- Ong Tran Quang Sang: 5,237 phieu.
- Ba o Th Dung: 5,195 phieu.
- Ong Trng Trong Duz: 5,104 phieu.
- Ong Bach Duy The: 4848 phieu.
Le ban giao a c thc hien vao luc 11 gi sang ngay 4 thang 2 nam 1996 tai cau Lac Bo Lac Hong, nhiem ky cua cac c che nay la 2 nam.
II.- Cong Tac Van Hoa, Xa Hoi, nh C:
A: Xa Hoi:
1.- Cu tr nan nhan ong at tai Los Angeles ngay 17 thang 2 nam 1994, ba xe van va 1 xe truck ch o hop, thc uong va o gia dung a c giao thang cho c quan Hong Thap T. Rieng 20 gia nh Viet Nam trong trai tam c, phai oan Cong ong a en tham hoi, tang qua Tet va o cu tr ac biet.
2.- Tham vieng va phung ieu 12 gia nh H.O. gap kho khan tang che cung nh cac gia nh nan nhan trong vu tham sat tai Santa Fe Spring va mot so gia nh ong hng khac, gia nh 2 em be chet uoi trong ho bi, va mot so ln gia nh yeu kem li tc trong Cong ong.
3.- Vu bom no tai Oklahoma, Cong ong cung a gi th phan u en chnh phu Lien Bang va Tieu Bang Okllahoma kem theo chi phieu 500 My kim e gop phan cu tr. Cong ong a nhan c th cam n t Tong Thong Bill Clinton va Thong oc Tieu Bang Oklahoma.
4.- Lien lac vi cac hang thc pham e nhan mot so au trai va ca ong lanh e phan phoi cho khoang 800 gia nh mi nh c, cong viec nay van c tiep tuc ieu hoa.
5.- Phoi Hp vi Tong Hoi Sinh Vien Viet Nam, Nam California to chc phat qua va ba cm tra cho cac gia nh co li tc thap trong ngay le Thanks Giving 1994 va 1995.
6.- Phoi hp vi c quan Phat Trien Sc Khoe vung Orange County phan phat thc pham cho cac gia nh co con nho va co li tc thap.
7.- Ngay 22 thang 11 nam 1995: Mot buoi cap phat thc pham va ao lanh a c to chc tai khuon vien tru s Cong ong Viet Nam, Nam California. Pham vat gom co:
- 200 thung m goi. - 200 goi banh ph kho - 200 goi bun kho - 120 chai nc mam - 120 phong banh ngot - 1,500 pound ca ngon - 1,000 phan an tra ong lanh (Nui va seafood) - 600 cai ao len mi u loai
So pham vat tren a c cap phat cho hn 300 gia nh vi tren 1,000 phan.
B.- nh C:
1.- a lap xong thu tuc cho 32 gia nh H.O. nhap c do Cong ong Viet Nam, Nam California ng ra bao tr (Sponsor).
2.- Lap c mot quy thue nha cho nhng gia nh H.O. 1,000 My kim do Cong ong Viet Nam, Nam California tam ng trc.
3.- Mot chiec xe van va mot chiec xe truck cua nhng thanh vien trong Hoi ong Chap Hanh t nguyen x dung cho cong tac nh c va xa hoi (Khong co mau quang cao cua bat c ai c ve tren xe) e i xin va ch en tan nha cho cac ngi thu hng cac ban ghe, ging tu, tu lanh v.v....
4.- a on tiep c 19 gia nh en nh c. Tieu Ban nh C a thc hien cac cong viec sau ay cho mot gia nh mi en:
- Thue san nha vi ay u gas, ien, nc, ien thoai, tu lanh, ging nem, sofa, ban ghe... e khi mot gia nh mi en la co the on nh sinh hoat bnh thng ngay (Nh vao quy tam ng cua Cong ong Viet Nam, Nam California).
- on cac gia nh H.O. mi qua t phi trng ve ni c ngu tam thi, vi tat ca cac san soc can thiet luc ban au.
- a i lam cac thu tuc nhap c ban au nh: en S Xa Hoi, S Y Te, S An Sinh Xa Hoi, Hoi Thien Nguyen, xin ghi danh hoc cho cac tre em, thi sap lp va giup theo doi s hoc hanh cung nh cac kho khan ma cac em vap phai, giup cha me hoc sinh tham d cac buoi hop vi cac thay co giao e lo theo doi viec hoc cho con em ho v.v....
- Hng dan e thi lay bang lai xe.
- Hng dan e hoi nhap vao i song Hoa Ky.
5.- Cho en nay, chung toi a quyen gop c: Tu Lanh 20, nem ging 40 bo, sofa 15 bo, ban an 10 bo, ghe 40 cai va mot so ln quan ao cu, 2 cai TV.... va a phan phat cho 19 gia nh ma Cong ong ng lo bao tr, ong thi Cong ong cung a phan phoi cho mot so gia nh ma Cong ong khong ng bao tr nhng can s giup . S thu gop nay hoan toan do Uy Ban nh C (Ong Nguyen Cong Lng) t nguyen ong gop.
C.- Van Hoa:
1.- 2 lp Anh ng ESL cap 1 va 2 do cac giao s Viet My thien nguyen phu trach vao cac buoi toi th 2, 3, 4, 5 t 7 gi toi en 9 gi toi. Lp hoc va tai lieu giang day c phan phoi mien ph. Hoc trnh moi khoa hoc la 3 thang. a m c 3 khoa th tam ngng v thieu giao s. 2 lp Anh ng nay se c m lai khi co giao s. a co 812 ngi a hoan tat hoc trnh cap 1 va 2.
2.- To chc c mot khoa hoc lot tham cho hoc vien H.O. tam ngng v khong u hoc vien.
3.- Lp day kem Anh Van va Toan cho cac em hoc sinh trung hoc. Lp hoc nay do giao s Le Tinh Thong trong coi va c phu giup bi cac anh ch em sinh vien. Thng xuyen co khoang 150 hoc sinh theo hoc vao buoi sang th Bay moi tuan t 9 gi sang en 12 gi tra. Lp hoc nay rat hu ch va tao cho con em de lam quen vi moi trng mi, theo kp cac mon hoc tai hoc ng, tranh tnh trang sao lang viec hoc co the b cuon hut vao cac thoi h, tat xau cua tuoi tre..
4.- Phoi hp vi Hoi cao Nien A My va cac hoi oan khac to chc le Gio To Hung Vng 1994 tai trng Gollden West. Cong ong Viet Nam, Nam California a ong gop 500 My kim va c ong Trnh Van Ca va ba Nguyen Th Gieng vao Ban To Chc le Gio To Hung Vng.
5.- Phoi hp vi cac hoi oan to chc Tet Trung Thu 1994 cho cac em thieu nhi. Trong dp nay Cong ong a phat giai khuyen hoc e khuyen khch gii tre cham lo hoc hanh, xa lanh bang ang. Chi ph to chc Tet Trung Thu 1994 la 25,090 My kim, Cong ong phai bu them 10,546 My kim.
6.- Phoi hp vi cac hoi oan e c Hoi Ai Hu Tay Sn Bnh nh ng lam Trng Ban To Chc Le Gio To Hung Vng 1995 va c s bao tr cua 5 Ton Giao chnh. Ngoai s ong gop cua cac hoi oan, Ton Giao, Cong ong phai bu 12,500 My kim.
7.- Phoi hp vi Hoi USCC to chc hang thang 3 lp hoc luyen thi Quoc Tch vao cac ngay th 3, 4, 5, 6 va th 7. Lap thu tuc ien n. Tnh en ngay 15 thang 11 nam 1995 a lap c 1035 ho s va 134 ngi a thi Test va ang i goi e i tuyen the.
8.- Cong ong cung thng xuyen c nhng phai oan tham d nhng ba cm gay quy hoac le lac, hop mat ma cac hoi oan to chc e tao s oan ket va ong gop vao cong viec chung.
9.- Moi th t hang tuan tai tru s Cong ong nhan giup lam mau n xin tr cap tien gia va tien tan tat do mot so thien nguyen vien phu trach.
10.- a phat hanh c 4 ban tin va 2 cuon ac san nhan dp Tet Trung Thu va Tet Nguyen an 1995.
III.- Cong Tac au Tranh Cho Quyen Li ong Hng T Nan.
1.- Phat ong chien dch chong lai cac d an cat giam tr cap Tien Gia, Tien Tan Tat oi vi ngi t nan cha co quoc tch My. a co khoang 12,000 ngi en tru s Cong ong nhan mau n phan oi c phat mien ph. Khoang 40,000 th phan khang (Letter of Protest) a c gi i, cha ke so th phan khang a c phat cho ong hng tai cac van phong ai Dien Cong ong tai vung Los Angeles, vung San Diego, tai cac chua, nha th va tai cac tu iem co ong ngi Viet c ngu e ong hng t y ky ten va gi i, cong tac nay co anh hng rat tot.
2.- Gi th phan khang en cac v dan c My ve cac d luat lien quan en viec toan tnh giam tien tr cap xa hoi. V cac d luat nay co tnh cach vi hien, bat cong va ky th oi vi ngi di dan.
3.- Phat ong chien dch oi Lai Tai San cua ong bao b Viet Cong cng oat sau ngay 30 thang 4 nam 1975. a nhan c va hoan tat 975 ho s vi so tien oi boi thng tr gia 353,248,829 My kim, Uy Ban a chuyen cac ho s nay en cac c quan hu trach e xuc tien viec ap lc Cong san Viet Nam phai boi thng. Ngoai ra Uy Ban cung nhan c mot so ho s cua nhng ong hng ang c ngu tai cac tieu bang khac nhng cha c tong ket. Cong ong Viet Nam, Nam California co nh ong Nguyen Van Van, mot v Uy Vien T Van Giam Sat phu trach viec th thc ch ky cho ong hng vi gia tng trng, ong Van va mot cong s vien hoan toan thu gop so thu lao va ch tang cho Cong ong $650 My kim goi la e tra tien ien, nc va quet don tru s trong 3 ngay cong tac. Cong ong Viet Nam, Nam California thc hien cong tac nay hoan toan mien ph.
4.- au tranh cho thuyen nhan tai Thuy S ve ke hoach dt iem t nan vao nam 1995.
5.- Phoi hp cung to chc LAVAS tranh au thanh cong cho mot gia nh en nh c tai thanh pho Westminster, Orang County qua s can thiep cua mot v Dan Bieu a phng (Trng hp gia nh ong Phan Minh Boi).
6.- Phan ng ve nhng an ap thuyen nhan tai cac trai t nan ong Nam A bang van th gi ti Bo Ngoai Giao Hoa Ky e yeu cau co thai o vi cac chnh phu a phng co trai t nan.
7.- Ngay 26 thang 5 nam 1994, Cong ong Viet Nam, Nam California a c mot phai oan do ong Bui Bnh Ban, Chu Tch Cong ong tham gia cuoc bieu tnh do cac hoi oan to chc e phan oi chnh phu Indonesia an ap thuyen nhan Viet Nam c to chc tai trc toa lanh s Nam Dng tai Los Angeles.
8.- To chc cac buoi noi chuyen ve Tr Cap Xa Hoi tai tru s Cong ong:
- Ngay 13-3-94, luc 1:30 PM do ong Nam Loc, Giam oc USCC trnh bay.
- Ngay 22-4-94 luc 2:PM do ba Wanda H Waldman, Giam oc S An Sinh Xa Hoi trnh bay.
- Phoi hp vi S An Sinh Xa Hoi e to chc buoi noi chuyen va thu nhan y kien cua cac Hoi oan ve van e Tr Cap Xa Hoi tai Dreamer Restaurant vi ba Shialer Chater, Thanh Tra Xa Hoi cua chnh phu Bill Clinton.


9.- Ngay 5/6/94: To chc mot buoi hoi thao ve cac d luat mi nham muc ch cat giam moi tr cap Xa Hoi, Tien Gia, Tien Cap Dng cho ngi tan tat do ong Nam Loc trnh bay. Buoi hoi thao a thu hut khoang 400 ngi tham d va Cong ong Viet Nam, Nam California a lam khang th gi i cac ni lien he.
10.- Pho Chu Tch Ngoai Vu Cong ong Viet Nam, Nam California, ong Tran Hoang Loc tc ky gia Tng Thang c phai i Hong Kong e tm hieu can ke ve van e t nan. Mot ban phuc trnh a c pho bien sau chuyen cong tac e toan the ong hng biet ro thc trang ve cac trai t nan.
11.- Uy Ban Cu Nguy Ngi T Nan a c thanh lap vao thang 5 nam 1995 e oi pho vi nhng s an ap va cng bach hoi hng cua cac chnh quyen a phng ni co trai t nan. ong thi Uy Ban cung a to chc thanh cong cuoc bieu tnh trc toa ai S Anh Quoc chong lai viec an ap thuyen nhan tai Hong Kong. Uy Ban nay ang hoat ong rat hieu qua vao cuoi tien trnh t nan.
IV. - Cong Tac Chnh Tr:
1.- Tham gia cac cuoc bieu tnh:
- Tai Bolsa: Bieu tnh chong van hoa pham co tnh cach bop meo s that lam ton thng en chnh ngha Quoc Gia.
- Tai ai Hoc Irvine (UCI): Chong van ong au t vao Viet Nam cua Viet Cong.
- Tai Loma Linda Library: Chong bai bo lenh cam van vo ieu kien cua chnh phu Hoa Ky oi vi Viet Cong.
- Tai San Francisco: Chong Hoi Ch Expo 95 do nhom on gio tr c cau ket vi bon Cong San Ha Noi to chc vi mot phai oan hn 100 ngi t Nam California en vi hai may bay keo c Quoc Gia (C vang ba soc o) va bieu ng van vu suot hai tieng ong ho tren a iem to chc Hoi Ch.
2.- Phan oi quyet nh cua chnh phu Bill Clinton bo lenh cam van vo ieu kien oi vi Cong San Viet Nam (Van th gi Tong Thong Bill Clinton ngay 31 thang 1 nam 1994).
3.- Do yeu cau cua ong Tran Du, chu nhan sieu th Little Saigon, mot phai oan gom co ong Bui Bnh Ban, ong Ha Huyen Thanh, ong Vo ai Van va 6 ky gia en tham ch Little Saigon e lam sang to van e "Ch Little Saigon co bay ban hang hoa cua Cong San" do li to cao cua ong hng tren ai phat thanh Song Tren at My. ay la thai o quyet liet nhat cua Cong ong chung ta oi vi van e giao thng vi Cong San Viet Nam. Nh vay ma bon gian thng bt long hanh tai nhng khu vc co ong ao ngi Viet t nan c ngu.
4.- Ngay 13/6/94: Gi th en Tong Thong Bill Clinton phan oi viec Hoa Ky at nhe van e Nhan Quyen trong viec thng thao vi Cong San Ha Noi nhan dp mot so hoi oan tuyet thc e chong oi sach lc tiep tay cho Cong San Viet Nam. Tong Thong Bill Clinton a phuc ap cho ong Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California ngay 24/6/94.
5.- ong gop y kien vi cac Cong ong Viet Nam tai cac ni trong viec to chc Cong ong a phng nh: Trao oi kinh nghiem ve viec bau c Ban ai Dien Cong ong tai San Jose (2 lan), va vi 7 oan the Viet Nam tai Au Chau nhan chuyen i au tranh cho thuyen nhan tai Thuy S cua ong Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California va nhieu ni khac na.
6.- Thuyet trnh ve e tai: "The chong cong sau khi Hoa Ky bai bo lenh cam van" tai Dien Dan Dan Chu San Jose ngay 6/3/94.
7.- Gi th en cac v Dan Bieu va Ngh S Hoa Ky yeu cau ung ho d thao HJ 333 cua Dan Bieu Leslie L. Byrne, n v 11, tieu bang Virginia ve viec cong nhan Ngay 11 thang 5 la Ngay Nhan Quyen Cho Viet Nam. Ket qua la d thao luat nay a c Lng Vien Quoc Hoi Lien Bang thong qua. Ngay 14 va 15 thang 5 nam 1994 ong Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California a en Washington DC. e d buoi tiep tan cong bo chnh thc ngay 11 thang 5 la Ngay Nhan Quyen Cho Viet Nam" (Vietnam Human Rights Day) va hoi hop vi quy v ai dien cac Cong ong tai mien ong Hoa Ky e khai trien thanh qua nay thanh mot vu kh au tranh trong the chnh tr mi. Cac hoi oan au tranh mien ong Hoa Ky a uy nhiem cho Cong ong Viet Nam, Nam California to chc Ngay Nhan Quyen Cho Viet Nam tai mien Nam California va viet th cam n en cac v Dan Bieu, Ngh S Lien Bang a bo phieu thuan cho ngh quyet tren.
8.- Triet ha la c mau cua Cong San Viet Nam: Ngay 26/4/94, sau khi c ong hng goi vao Chng trnh phat thanh Song Tren at My cho biet tai c s Gilbert Seft Storage thuoc thi xa Fulllerton co treo mot la c Cong San Viet Nam c ln. Cong ong Viet Nam, Nam California a lien lac, trnh bay va c chu nhan c s noi tren ong y ha c Cong San Viet Nam xuong va treo quoc ky Viet Nam Cong Hoa len. Ong Bui Bnh Ban, Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California a ch than en ni cung ky gia lao thanh Le Van Vu Bac Tien triet ha c Cong San Viet Nam xuong va thng c Viet Nam Cong Hoa len. La c Viet Cong a b xe trong buoi le tng niem Ngay Quoc Han 30 thang 4 nam 1994.
9.- Vieng linh cu cua cu Tong Thong Richard Nixon: Ngay 26/4/94, mot phai oan Cong ong Viet Nam, Nam California a en at vong hoa va nghieng mnh trc linh cu cua co Tong Thong Nixon lan cuoi cung tai th vien Nixon, thanh pho Yorba Linda, Orange County.
10.- To chc cac Ngay Quoc Han 30 Thang 4 nam 1994 va 1995:
- Nam 1994: Cong ong Viet Nam, Nam California a cung cac hoi oan ong thuan e Phong Trao Thanh Nien Viet Nam Hai Ngoai ng ra to chc Ngay Quoc Han 30-4-1994 co tren 5,000 ngi tham d.
- Nam 1995: Uy Ban Bao Ve Chnh Ngha Quoc Gia do ong Ho Anh Tuan lam Chu Tch a phoi hp vi Cong ong Viet Nam, Nam California ng ra to chc a quy tu tren 20,000 ong hng em tham d va bieu tnh tuan hanh, cuoc bieu dng nay a noi len c s oan ket va kh the au tranh cua Cong ong Viet Nam, Nam California chung ta. ay la lan au tien ca khu pho Bolsa a c chnh thc treo c Viet Nam Cong Hoa doc hai ben ai lo dai tren 1 dam.
11.- C Phai oan tham d Ngay Chien S Tran Vong cac nam 1994, 1995 tai Westminster Memorial Park.
12.- c biet cac hoc khu v thieu hieu nen se treo c Cong San Viet Nam vao cac ngay man khoa. Cong ong Viet Nam, Nam California a kp thi can thiep. Cac hoc khu a chap nhan li yeu cau chnh ang nay va a yeu cau cung cap c Quoc Gia e thay the c Cong San Viet Nam.
13.- Ngay 6/7/94: Tham d buoi tiep xuc s khi vi ong Huffinton, ng c vien tranh c chc vu Thng ngh s Lien Bang.
14.- Ngay 9/7/94: Tham d hoi thao vi nhat bao Register: Cong ong Viet Nam, Nam California a a ra 3 nhan nh ve tnh cach ky th cua t bao nay oi vi Cong ong Viet Nam, ong thi cung e ngh 6 iem e chung ta c nhn di nhan quan cong bang hn vi tat ca s ong gop cua Cong ong chung ta vao xa hoi mi la Hiep Chung Quoc Hoa Ky.
15.- ong gop y kien het sc xay dng va hp tac vi nhng Ban ai Dien Cong ong Viet Nam tai cac a phng e co mot to chc cua tap the Ngi Viet T Nan tai Hoa Ky. Nhan dp nay mot ban sa oi hien chng cua Cong ong Viet Nam tai Hoa Ky a c gi i ong gop y kien.
16.- Tham d cuoc bieu tnh chong oi viec ong Nguyen Khanh co suy cho viec au t vao Viet Nam tai thanh pho Irvine, trong cuoc hoi thao nay co Ngh vien thanh pho Westminster, ong Lam Quang tham d va oc dien van.
17.- Ngay 23/7/94: To chc buoi tiep xuc gia ong Huffington, ng c vien Thng ngh s Lien Bang vi Cong ong Viet Nam, Nam California e ho co s hieu biet chan thc ve Cong ong chung ta. Khoang 50 ngi a tham d buoi tiep xuc nay.
18.- To chc mot dien an cho cac ng c vien Dan Bieu va Thng Ngh S tren ai van Nghe Truyen Thanh trong mua tranh c va qua. Cong tac nay co tieng vang rat ln trong chnh gii Hoa Ky.
19.- Ngay 23/7/94: e Nh Pho Chu Tch Cong ong, ong Tran Hoang Loc a tham d cuoc hoi thao xa hoi do chnh quyen Orange County to chc ve cac bien phap chong bang ang va toi ac. Cong ong Viet Nam, Nam California a ong gop tch cc vao chng trnh xa hoi nay.
20.- Gi van th phan oi viec chnh phu Bill Clinton thiet lap bang giao vo ieu kien vi Cong San Viet Nam trc khi Hoa Ky chnh thc lap bang giao vi Cong San Viet Nam.
21.- e trnh bay lap trng va thai o cua Ngi Viet Quoc Gia ang t nan Cong San chong oi viec chnh phu Bill Clinton thiet lap bang giao vo ieu kien vi Cong San Viet Nam. Uy Ban Bao Ve Chnh Ngha Quoc Gia phoi hp vi Cong ong Viet Nam, Nam California a to chc mot cuoc mt tinh tuan hanh va em khong ngu. a quy tu mot so ong ong hng tham d tai goc ng Westminster va Euclid thuoc thanh pho Garden Grove.
22.- Mot phien hop khoang ai Cong ong Viet Nam, Nam California cung a c to chc ngay 16/7/95 e tm moi phng thc au tranh mi cho hp vi tnh hnh chnh tr sau viec thiet lap bang giao cua Hoa Ky va Ha Noi.
23.- Ong Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California a m nhng cuoc tiep xuc vi cac Cong ong ban, vi bao ch Viet - My, va thao luan tren cac ai phat thanh v.v.. e noi len lap trng va thai o cua Ngi Viet T Nan oi vi quyet nh bang giao vo ieu kien cua chnh phu Bill Clinton vi Cong San Viet Nam e d luan hieu ro hn chnh ngha Quoc Gia cua chung ta.
24.- Tham gia ai Hoi Cong ong Viet Nam tai Hoa Ky c to chc tai tru s Cong ong Viet Nam, Nam California vao ngay 16/6/95/ ai hoi nay co s tham d cua 6 tieu bang tai Hoa Ky. Cong ong Viet Nam, Nam California a ong gop nhieu y kien tch cc e xay dng Cong ong Viet Nam tai Hoa Ky e chuan b cho ai hoi tai New York.
25.- Phoi hp cung nhieu hoi oan au tranh to chc bieu tnh chong ten ai s Le Van Bang tai Irvine va a be gay moi am mu tuyen truyen cua Bang cho van e cau khach lam an tai Viet Nam.
26.- Phoi hp e yem tr cac sinh vien ai Hoc Northridge chong lai oan mua roi nc cua Cong San Ha Noi en ay e tuyen truyen va ket qua la oan mua roi nc cua Ha Noi phai huy bo cuoc trnh dien.
27.- Yem tr cac sinh vien trng ai Hoc Yorba Linda bieu tnh chong cac ten can bo Cong San en trng ai hoc nay tuyen truyen, ket qua la lam cho ban Giam oc trng cung nh dan chung a phng hieu ro hn ve chnh ngha cua Cong ong Ngi Viet t nan Cong San cua chung ta.
28.- 3 thanh vien cua Cong ong Viet Nam, Nam California a tham gia ai hoi cua Cong ong Viet Nam tai Hoa Ky c to chc tai New York trong chieu hng kien toan to chc nay va ngan chan moi y o lung oan to chc Cong ong Viet Nam tai Hoa Ky cho nhng muc tieu ca nhan, phe nhom.
29.- Cong Tac Van ong Thanh Lap Cong ong Viet Nam Hai Ngoai:
Cong ong Viet Nam, Nam California a tham gia tch cc cong tac van ong thanh lap Cong ong Ngi Viet Quoc Gia Hai Ngoai. Ong Chu tch Bui Bnh Ban a hoat ong tch cc vi vai tro la Pho Chu Tch Ban van ong thanh lap Cong ong Viet Nam Hai Ngoai.
Tai Nam California, mot ban van ong a c thanh lap gom cac quy v:
- Chu Tch: Ong Le Khac Ly
- Tong Th Ky: Ong Nguyen Tan Lac
- Thu Quy: Ong Ngo Van Hieu
Va phai oan Nam California gom 59 ai bieu ai dien cho cac oan the, hoi oan a tham d ai Hoi tai San Jose cung vi mot so ln giay uy quyen cua cac ai bieu vang mat trong cac ngay 1, 2 thang 7 nam 1995. Ket qua la trc gan 300 ai bieu cua Cong ong a phng tren toan the gii a bau ra mot lien danh ieu hanh Cong ong Ngi Viet Quoc Gia Hai Ngoai gom cac quy v sau ay:
A.- Chu Tch Hoi ong Co Van:
- Giao s Nguyen Cao Hach
B.- Chu Tch Hoi ong Ch ao:
- Giao s Nguyen Cao Thanh
- Nha van Chu Tan
- Giao s Bui Tran Vng
C.- Hoi ong Chap Hanh:
- Chu Tch: Ong Bui Bnh Ban .
- Pho Chu Tch Noi Vu: Ong Tran Van Tnh.
- Pho Chu Tch Ngoai Vu: Ong Lai The Hung.
a ban hoat ong cua to chc nay la tren toan the gii ngoai Viet Nam.
30.- Phan oi s ai dien cua Le c Anh, Chu Tch Nha Nc Cong San Viet Nam tai New York.
Nhan ngay ky niem 50 nam thanh lap Lien Hiep Quoc, Le c Anh a

b Cong ong Ngi Viet t nan phan oi d doi bang 2 cuoc bieu tnh, mot cuoc hoi thao nhan quyen va ac biet mot phai oan Cong ong Ngi Viet t nan Viet Nam a c ba Chu Tch Uy Ban Nhan Quyen tiep on ngay trong luc Le c Anh con co mat tai New York, ong Bui Bnh Ban, Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California ong thi la Chu Tch Cong ong Ngi Viet Quoc Gia Hai Ngoai a chuyen mot khang th phan oi s ai dien cho Viet Nam cua Le c Anh v Cong San Viet Nam a xe bo hiep c Paris, cng chiem mien Nam bang vo lc va khong ton trong Ban Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen cung nh Hien Chng Lien Hiep Quoc, hien van tiep tuc vi pham nhan quyen, cha ap t do va khong co dan chu tai Viet Nam hien nay.
V.- Bao cao Tai Chanh


Nam 1994, khi nhan ban giao vi con so am, khong co trang b g ang gia, Ban ai Dien hien thi phai vay mn e thiet lap tru s, trang b van phong, lap 7 ng giay ien thoai, mn nhan vien toan thi gian e phuc vu cho cac cong tac be bon cua Cong ong, Ban ai Dien a phai ng ra mot so tien khong nho e co the hoat ong ngay trong nam 1994.
Cac so chi ln c tom lc nh sau:
A.- Ngay Quoc Han 30-4-94
Chi:
- Thue san khau: $350.00
- Thue am thanh: $500.00
- chng trnh: $150.00
- In Sticker: $235.00
- Thue ghe: $220.00
- Mua vat lieu lam bieu ng: $275.71
- Tien ra hnh: $50.00
- Thue nhan vien gi an ninh: $175.00
- In c giay (20,000 c Viet Nam Cong Hoa): $323.25
- C VNCH co can: $550.00
- Linh tinh (Nc uong, banh m: $367.52
- Flyers: (Cha co so xac nh)
- Khan, ua: $16.10
Tong cong: $3212.58
Thu:
- Hoi Cu Tu Nhan Chnh Tr Nam California: $100.00
- Phong Trao Giao Dan: $100.00
- Tong Hoi Cu Sinh Vien Quoc Gia Hanh Chanh: $100.00
- Phong Trao Thanh Nien Hung Viet: $100.00
- Hoi Cu Long Hai Quan: $100.00
- Uy Ban T Van & Giam Sat Cong ong Viet Nam, Nam California: $100.00
- Hoi QAi Hu Petrus Ky: $100.00
- Tong Hoi Ai Hu Cu SVSQ Trng ai Hoc Chien Tranh Chnh Tr: $100.00
- ai c Thch Quang Tan: 450.00
- Hoi Ngi Viet T Nan: $50.00
- Gia nh Mu o Nam California: $100.00
- ai Viet Quoc Dan ang: $100.00
- ai dien gia nh CTCT: $100.00
- Westminster Dentistry: $100.00
- oan Thanh Nien To Chan: $100.00
- Universal Money Market: $50.00
- Viet Nam Quoc Dan ang (oan Trieu Hng): $100.00
- Ong Ch Anh Minh: $50.00
Tong Cong: $1,550.00
Tong ket tai chanh viec to chc ngay Quoc Han 30-4-94
- Chi: $3212.58 - Thu: $1,550.00
Thieu: $1,662.58 (Cha ke tien boi thng 25 cai ghe b mat).
So tien thieu do Cong ong Viet Nam, Nam California bu vao.
B.- Ngay Nhan Quyen Cho Viet Nam 26-11-1994
Chi:
- Am thanh: $150.00
- Bieu ng: $200.00
- Tem th: $58.00
- Copy th: $7.52
- Banh m cho anh em ve: $7.25
- Bat, da giay, muong na: $34.71
- Tiep tan (pate chaud, cha gio, banh m): $234.35
- Tien mua Certificate: $247.02
- Tien khung Certificate: $111.82
- Tien in ch vao Certificate: $100.00
- Tien banner Vietnam Human Rights Day: $180.00
- Tien ra hnh: $74.00
- Anh Lng ve bieu ng: $57.35
Tong Cong: $1805.68
a ve trc bieu ng roi nen khong tnh: -$180.00
Tong cong: $1683.03
Thu:
- Tong Hoi Cu SV Quoc Gia Hanh Chanh: $100.00
- Hoi Tu Nhan Chnh Tr (Ong Vo Khoi): $50.00
- Hoi cu SV / CTCT: $100.00
- ang ai Vie: $100.00
- Hoi Than Hu South Bay: $100.00
- Hoi cu SV Vo B a Lat: $100.00
Tong cong: $550.00
Thieu hut: $1133.03
Tien lam san khau thao rap: $630.00 khong tnh v con dung c nhieu lan.
C.- Hoi Ch Trung Thu:
- Fees: $1,410.00
- G.G. Shool District: $958.50
- Insurance: $1164.38
- Security: $3,049.12
- Restroom equipment: $1,040.00
- Phone: $306.12
- Quang cao: $1,540.00
- Banner va trang tr: $1,500.00
- Printing: $1,244.84
- Secretary: $1,100.00
- Carinal booths: $1,350.00
- Entertaiment: $1,100.00
- Trophies: $1,975.05
- Moon cakes for chldrens: $2,625.00
- Postage: $117.01
- Festival photos: $300.00
- Festival lanterns: $1000,00
- Carnival services: $1,350.00
- T-Shirts: $180.00
- Religious ceremonies: $126.00
Gasoline: $402.83
- Food & Beverages: $1,199.10
Tong cong: $25,089.60
Thu:
- Donation: $2,480.00
- Booths: $8,950.00
- Carnival: $1,851.00
- Lottery: 1,263.00
Tong Cong: $14,544.00
Thieu hut: $10,545.60
Nam 1995, nh cac Ton Giao, Hoi oan, oan The, Hiep Hoi Truyen Thong Bao Ch va toan the ong hng ung ho nen Hoi Ch Tet a mang ve c mot so li vao khoang $56,000 My kim.
Rieng chiec xe hi hieu KIA khong co ngi nhan lanh se c lam tang pham cho Hoi Ch Tet nam nay (1996).
Nh a cam ket, Ban ai Dien Cong ong a xung toan bo so tien li nay vao quy cua Cong ong e lam ngan khoan ieu hanh. Quy ieu hanh cua Cong ong Viet Nam, Nam California trong nam 1995 tnh cho en ngay 15-11-95 c phan phoi nh sau:
A: bang tom tat so chi cua Cong ong Viet Nam, Nam California t 1-1-95 en 15-11-95:
Trng muc: muc Chi Tieu: So Chi:
700 Chi ph cho cac ngay Hoi: $16,615.83
801 Quang cao: $867.50
817 ong gop, yem tr: $12,550
825 Chi ph iin an: $13,977.07
826 Quet don van phong, tru s: $1,000
827 Thue mn nhan ven an nnh: $1,481
828 Hnh anh: $200
836 Bch chng, bieu ng, c: $1,990
841 Le ph xin giay phep: $726.59
843 Sa cha, bao tr tru s: $2,242.80
853 Chi ph bu ien: $8,11.12
847 Van phong pham: $1,331.37
859 Thue tru s tai Westminster va Los Angeles: $20,564.95
863 Th ky van phong va trc ngoai gi lam viec: $7,276.56
875 Chi ph ien thoai (7 nfg day): $3,790.94
Tong cong: $75,425.73
So tien nay bao gom tien at coc tru s mi ($2,884.95) va tien lanh gium cho Refugee S.O.S. task Force ($730) nen so thc chi la: $71,810.78
Cac so chi ln la:
1.- Tien thue tru s: Thc te CVN,NC x dung 3 phong 205, 207 va 212 cua building 15361 Brookhusrt St, thanh pho Westminater, nhng cong ty Brookhurst Square Parnership u ai ch yeu cau tra tien thue co mot phong (205) la $1,380/thang. Trong 11 thang cua nam 1995 so tien nay la $20,565 (tnh luon ca tru s Cong ong tai Los Angeles) chien 37% cua so tien li Hoi Ch Tet.
2.- Chi ph ve cac ngay le. Phan ln cac ngay le truyen thong nh ngay Gio To Hung Vng, Ngay Quoc Han, Tet Trung Thu v.v. Cong ong phai yem tr e cho cac oan the chuyen biet co kha nang thc hien. Con so nay cho nam 1995 la $16,616 chien 30% cua so tien li Hoi Ch Tet.
3.- Yem tr cho cac to chc, Hoi oan, cac cong tac xa hoi hay phung ieu cac gia nh H.O. khi hu s, con so nay len en $12,550, chiem 22% cua so tien li Hoi Ch Tet. Chi tiet nh sau:
a: Assistance League of Garden Grove: $400
b: Adult Day Care Center of Garden Grove: $1,000
c: Grove Theater Center: $1,000
d: Senior Meals of Garden Grove: $1,000
e: Miss Garden Grove Pageant: $400
f: Police Department of Garden Grove: $400
g: Chng trnh nh c bao tr ngi mi ti: $1,000
h: Hiep Hoi Truyen Thong Bao Ch (Check 532 va 585): $600
i: Hiep Hoi Vo Thuat Viet Nam: $200
j: Hoi Co Nhi Qua Phu Viet Nam: $200
k: Hoi Ky Gia Viet Nam: $200
l: Gia nh ong Luy (H.O.): $300
m: Hoi Sinh Vien Phat T Golden West: $200
n: Red Cross Oklahoma: $500
0: Nha Ky Thuat (Quan Lc Viet Nam Cong Hoa) $200
p: Trung Tam Viet Ng Hong Bang (Ong Cang): $500
q: Phung ieu mot so ln cac gia nh cu tu nhan chnh tr khi co tang che:......
4.- Nhan vien van phong: mot nhan vien toan thi gian trong nom tru s trong gi lam viec ($1,000/thang) va mot nhan vien ban thi gian e phuc vu cac Hoi oan, lp hoc ngoai gi lam viec tap dch hay lo cho cac buoi hoi hop cuoi tuan ($500/thang). Neu tnh ca thue lng bong phai tra cho s thue, chi tieu nay len en $2,000/thang tc len en $24,000 mot nam, chiem 43% cua so tien li Hoi Ch Tet.
Nh vay 4 so chi ln nay a ln hn so tien li ma Hoi Ch Tet At Hi a em lai cho Cong ong. ieu nay cho thay ngan sach cua CVN,NC hien ang thieu hut ma cac thanh vien van phai ng them.
Ngan sach cua CVN,NC ang thieu hut: $71,811 - $56,157 = $15,654.
Neu tiep tuc hoat ong cho en ngay ban giao cho tan Ban ai Dien (96-98) tc them ba thang na, Cong ong can phai co toi thieu la: $10,140, nang tong so thieu hut tai chanh cho en het nhiem ky la: $15,654 + $10,140 = $25,794
Cong ong cung a khai thue li tc nam 1994 va tam cac nguyet trong nam 1995 do CPA Robert L. Harrison giup va hai Luat s Tran Thai Van va Nguyen Quoc Lan a hp thc hoa quy che bat vu li cho CVN,NC.
Tat ca nhng con so chi tieu trong bang tng trnh nay a c chng minh bang bang phan tch chi thu (Cash Disbursement, Cashed Check va Bank Statements) trc Uy Ban T Van Giam sat luc 7 gi 30 chieu ngay 15 thang 11 nam 1995 e c thanh thoa va chung toi a tra li moi thac mac cua cac v T Van Giam Sat cua CVN,NC. Neu quy v nao can biet them chi tiet, xin lien lac ve tru s Cong ong, chung toi se nh CPA Robert Harrison tra li ay u cho quy v.
Nhan tien ay, chung toi cung xin bao cao ve so tien th thc trong cong tac "oi Tai San". Chi ph th thc ch ky (Notary Public) trong cong tac nay a c ong Giam sat Nguyen Van Van va cong s vien cua ong Van thc hien vi mot gia toi thieu. So tien thu c do ong Giam Sat Nguyen Van Van thu hng. ong gop vao tien ien, nc, quyet don van phong Cong ong, ong Nguyen Van Van co tang cho Cong ong mot khoan tien la $650 My kim (Sau tram nam chuc) co s ky thc cua ong Ha Huyen Thanh, Trng Uy Ban T Van Giam Sat. Van e nay a c bach hoa hai lan tai ai Hoi Cong ong vi s co mat cua ong Nguyen Van Van, ong Ha Huyen Thanh va c toa thoa mam vi nhng li giai thch va xac nhan.
VI.- Mot So Cong tac ang Tien Hanh:
Phan thi gian con lai cua nhiem ky, chung toi se co gang hoan tat nhng cong tac a e ra trong chng trnh tranh c hoac thay can thiet cho cong cuoc xay dng vng manh Cong ong Viet Nam. ac biet la cac cong tac sau ay:
1.- Nhng cong tac thng xuyen:
- Tiep tuc bao tr, hng dan nhng ngi mi en Hoa Ky trong chng trnh nh c ma Cong ong a e ra.
- To chc nhng lp luyen thi nhap Quoc Tch, lam thu tuc ghi danh thi nhap Quoc Tch, The Xanh v.v.. phoi hp vi Hoi USCC m nhng cuoc thi nhap Quoc Tch tai Orange County.
- To chc nhng lp Anh ng ESL.
- Tranh au cho nhng ngi t nan hien b giam tai cac trai t nan ong Nam A.
- Giup lap ho s xin tr cap SSI vao moi ngay th t tai tru s Cong ong.
2.- Nhng cong tac ac biet:
- Phoi hp va yem tr cac hoi oan, oan the co lien he en gii tre e to chc Tet Trung Thu nam nay. Tuy nhien, mac du co nhieu hoi oan hp tac vi nhau nh: Gia nh Phat T, Gii Tre Cong Giao, Trung Tam Viet Ng Hong Bang, Hng ao Viet Nam va gii tre cac hoi oan au tranh khac. Gia nh Phat T Mien Quang c a lam rieng re e to chc Tet Trung Thu tai khuon vien Toa Th Chnh Westminster.
- To chc Hoi Ch Tet Bnh Ty 1996. Hoi ong Chap Hanh a at van e vi Uy Ban T Van Giam Sat ve s lien tuc viec to chc Hoi Ch Xuan e bao ton va phat huy van hoa dan toc, e tiep noi tinh than to chc cua nam va qua va at tien le cho nhng nhiem ky ke tiep thc hien mac du Hoi Ch Tet se xay ra sau khi man nhiem ky cua Hoi ong Chap Hanh va Uy Ban T Van Giam Sat (Ngay 4 thang 2 nam 1996). Ca hai c che Hoi ong Chap Hanh va Uy Ban T Van Giam Sat a ong thanh quyet nh la Cong ong phai tiep tuc cong viec to chc nay. Viec nay cung c hai lan ai Hoi Cong ong (30/7/95 va 27/8/95) chap thuan. Hien tai Hoi ong Chap Hanh a lam xong moi thu tuc cho Hoi Ch Tet Xuan Bnh Ty 1996 va a c thanh pho Garden Grove chap thuan cap giay phep cho to chc tai Garden Grove Park vao cac ngay 23, 24, 25 thang 2 nam 1996. (Hn hai tuan le sau ngay ban giao).
Cac cong tac chnh a c thc hien ngay cho kp thi gian:
- Vay von cho cac chi tieu khi au.
- Chuan b ai Hoi Hoa Hau Xuan 1996.
- Ky hp ong bao tr.
- Ky hp ong quang cao.
- Ky hp ong cho cac ngi cung cap dch vu (gian hang, trnh dien ca vu nhac kch v.v...).
Neu Tan Ban ai Dien nhiem ky 96 - 98 ong y tiep nhan vi nhng bao am tat ca cac cam ket ma Ban ai Dien ng nhiem a ky ket th Ban ai Dien cu san sang chuyen giao ngay trach nhiem va quyen li cho Tan Ban ai Dien.
3.- Tiep tuc yem tr tch cc cho cac to chc Lien oan C Tri Ngi My Goc Viet e cho ky bau c sap ti. ay la c hoi ong gop cua chung ta trong viec hoi nhap vao xa hoi Hoa Ky e ngi My nhm chung ta di nhan quan ep hn va ton trong chung ta hn, cung la viec x dung vu kh au tranh nay hu hieu hn.
4.- Chuan b Le Gio To Hung Vng 1996 theo nguyen tac phoi hp vi cac oan the, hoi oan, Ton Giao bau ra mot Uy Ban To Chc ieu hp va thc hien cong tac, cong viec thc hien se do Ban ai Dien sau tiep noi.
5.- Phoi hp vi Hoi Ai Hu Vien ai Hoc Chnh Tr Kinh Doanh a Lat e to chc mot khoa hoc ien t ac biet danh cho mot so hoc vien co kien thc ve Computer. a co mot so hang ien t chu tuyen dung ngay sau khi hoc vien tot nghiep. Khoa hoc nay a khai giang thang 10 nam 1995.
6.- a thng lng vi Ban ieu Hanh khu thng xa Liclon Plaza e mn 5,400 sqf tren lau e lam tru s va trung tam sinh hoat Cong ong. ong thi mot phan at u ln c thue dai han (17 nam) e xay dng ky ai va ai ky niem Cac Chien S Viet Nam va ong Minh cung nh ong bao a hy sinh cho ly tng t do va chnh ngha quoc gia. Cong ong a at tien coc, van e chi tiet va viec thue mn ang c thng lng qua cong ty a oc Anna Funding. Khi nao hp ong ky xong, Cong ong se phat ong mot chien dch "Dng C Quoc Gia" tai khu Little Saigon e chung ta co mot ky ai lay lng cho tap the Ngi Viet T Nan.
7.- Chuan b tiep tay cho Uy Ban Bao ve Chnh Ngha Bac Cali, Uy Ban Bao Ve Chnh Ngha Nam California va Uy Ban Phoi Hp Chong Cong San San Diego do ong Pham Nam Sach lam Trng ban e phoi hp to chc cuoc bieu tnh vao ngay 2 thang 12 nam 1995 tai trng ai Hoc San Diego chong cuoc hoi thao cua ten Pho ai s Cong san Viet Nam Ha Huy Thong cung vi bon on gio tr c am mu thc hien hoa hp hoa giai vi Cong San.
Tren ay la mot so cac cong tac ma Cong ong Viet Nam, Nam California a va ang tien hanh thc hien. Du co gang en au, chac chan chung toi cung khong tranh khoi nhng khiem khuyet va thc s chung toi cung cha lay lam man nguyen, tuy nhien du nhn vi nhan quan nao i na, Cong ong Viet Nam, Nam California cua chung ta cung a co c sinh kh mi cho moi hoat ong chung cua Cong ong, mot dau hieu khi sac cho viec xay dng mot Cong ong Ngi Viet Quoc Gia Hai Ngoai ngay them vng manh.
Chung toi a va se don ng chuan b cho ngi i sau co mot nep sinh hoat, mot khuon mau to chc, mot tinh than oan ket e chung lng at cat phuc vu Cong ong cho du ngi sau nay la bat c ai.

Tran trong knh tng trnh cung toan the ong Hng.

Little Saigon, ngay 04 thang 02 nam 1996

Chu Tch Cong ong Viet Nam, Nam California

Ky s Bui Bnh Ban
Designed and maintained by Little Saigon Net


info@littlesaigon.com 1996 Little Saigon Net
      All Rights Reserved