TRAN BUI VNH PHC

NGUYEN CO VAN KHOA HOC PHU TONG THONG - HIEN LA THANH TRA NHNG
PHAT MINH KY NGHE CUA BO THNG MAI HOA KY

Ho va ten: Tran Bui Vnh Phc t Paul.

Ngay va ni sanh: 5 thang 11-1960, Quang Tn, Viet Nam.

Hoc lc: Tien s Sinh vat hoc.

Gia canh:

Con cua ong Tran van Khang, cu Trung ta Quanlc Viet Nam Cong Hoa, quan vu cuoi cung la Ch huy trng Can c Chu Lai, va ba Bui thi Khong Khen.Tran Bui Vnh Phc theo gia nh en t nan tai Hoa Ky khi xayra bien co 30 thang T 1975. Sau mot thi gian tam tru tai trait nan Fort Chaffee, tieu bang Arkansas, ca gia nh a en ddnhc tai thanh pho Chicago, tieu bang Illinois.Tien s Tran Bui Vnh Phc hien con oc than va c ngu tai thanhpho Springfield, tieu bang Virginia.

Hoc trnh:

Tran Bui Vnh Phc theo hoc ai hoc tai trng University of Illinois, tot nghiep C nhan nganh Physiology va Biophysics vaonam 1982, bang Cao hoc nganh Biology nam 1984, va bang Tien si~nganh Molecular Biology nam 1990. Sau khi xong chng trnh tiens, ong thu huan chng trnh hau tien s (postoctoral) chuyennghien cu ve nganh ung th tai hang thuoc tay Hoffmann-LaRoche Pharmaceuticals, Inc., tieu bang New Jersey, va tai Vien nghiencu La Jolla Cancer Research Center, thanh pho San Diego, tieubang California.

Hoat ong nghe nghiep:

Nam 1992, ong en lam viec tai Bo Thng Mai Hoa Ky, trong Vanphong Patent va Trademark, gi chc vu tham tra nhng phat minh trong ky nghe biotechnology. Trong nhiem vu nay, ong cu xet cacn xin bang sang che cho cac san pham lien he en ky thuat genetic engineering, cung nh cac phng cach truy tam, tr lie2Eubenh ung th va cac benh truyen nhiem, trong o co ca benh HIV/AIDS.
Vao thang 11 nam 1993, trong khi ang lam viec tai Van phongPatent va Trademar cho v Giam oc cua Van phong, ong da~n au mot nhom co nhiem vu e xng cung nh ieu hp cac chnh sachthuoc lanh vc nghien cu HIV/AIDS cua Hoa Ky.

Thanh tch:

Trong thi gian lam viec tai Van phong ieu hp Chnh sach Chong AIDS cua Toa Bach Oc (t thang 11 nam 1993 en thang 11 nam 1994),Tien s Tran Bui Vnh Phc a hoat ong tch cc va giup phatkhi nhieu chnh sach va chng trnh quan trong lien quan en no lc chong HIV/AIDS cua Chnh phu Clinton. Chung toi xin liet kera ay mot so thanh qua cua Tien s Tran Bui Vnh Phc trong thi gian con tai chc:

* Giup thanh lap Lc lng Quoc gia ac nhiem no lc bao chethuoc AIDS (National Task Force on AIDS Drug Development) cho Botrng Bo Y Te va Dch vu Xa hoi Hoa Ky (U.S. Department ofHealth and Human Service). Lc lng ac nhiem, thanh lap na(m1994, c chu toa bi Phu ta Bo trng Y Te (Assistant Secretaryfor Health), Giam oc C quan Quan tr Thc va Dc pham (Food &Drug Administration Commissioner), va Giam oc Vien Nghien cu Y Te (National Institutes of Health Director). S menh cua Lclng Quoc gia ac nhiem nay la nghien cu nhng phng cach haugiai quyet nhng tr ngai trong chng trnh nghien cu va baoche thuoc tr HIV/AIDS.

* Thanh lap Ban Trch Yeu cua chnh phu Hoa Ky ve chng trnhnghien cu HIV/AIDS (Compendium of federal HIV/AIDS Research).Ban Trch Yeu trnh bay nhng chng trnh nghien cu va ngansach danh cho HIV/AIDS cua nhng c quan chnh phu Hoa Ky t Bo Y Te va Dch vu Xa Hoi en Bo Quoc Phong cho en C quanQuan tr Hang khong va Khong gian (NASA).

* e xng viec thanh lap tren he thong Internet mot kho tai lieucua Hoa Ky thu thap tat ca nhng van bang phat minh lien he^. enHIV/AIDS (U.S. HIV/AIDS-related patents database). Kho tai lieunay a c hoan thanh vao thang 10 nam 1994, vi s cong tac cuaVan phong Patent va Trademark cua Hoa Ky, Hoc Vien Khoa hoc Quo'cgia Hoa Ky (National Science Foundation), va hang ien thoai vienlien AT&T.

* Tham d vao cong tac thanh lap mot sach lc quoc te chongHIV/AIDS ieu hp bi Bo Ngoai giao Hoa Ky, nham ngan chan nandch HIV tren toan cau.* ai dien cho Toa Bach Oc trong nhng buoi ban thao ve chngtrnh hp tac phat trien thuoc chung HIV gia Bo Quoc pho`ng Hoa Kyva Quan oi Hoang gia Thai, thu tuc tien hanh viec chuan y thuocth HIV tai gia (HIV home test kit); Cac e xng cua nganh lapphap lien quan en viec chuyen nhng ky thuat (TechnologyTransfer Act); trach nhiem phap ly cua cac hang bao che thuoc khisan pham lam hai ngi dung (Product Liability Act); viec dungthuoc cho benh HIV/AIDS mac dau nhng thuoc nay ch c chuan ycho cac can benh khac (off-label HIV/AIDS drug use); va chngtrnh nghien cu va bao che thuoc HIV/AIDS vi ai dien cua kynghe biotechnology va dc pham.* Thuyet trnh ve chnh sach va cac chng trnh nghien cuHIV/AIDS cua Hoa Ky tai Ngh hoi Toan quoc ve tnh trang HIV/AIDStrong cac cong ong Chung toc va Sac toc (National Congress onthe State of HIV/AIDS in Racial and Ethnic Communities) do Bo YTe va Dch vu Xa hoi Hoa Ky bao tr.* Tham d vi t cach ai bieu Hoa Ky trong khoa hop thng nienTam quoc gia gom co: Hoa Ky, Anh quoc va Gia Na ai(U.S./U.K./Canada Tripartite Annual Meeting) ve cac van e vachnh sach lien quan en sc khoe, thuoc va thc pham.
Tien s Tran Bui Vnh Phc a c mi noi chuyen trc nhieuthanh phan c toa: cac sinh vien noi tru (interns) cua Toa BachOc; cac nhom cong ong; va cac Hoi Chuyen Gia. Ong a ddc cac tochc va cac c quan mi phong van, trong o co ai Tieng Noi Hoa Ky(VOA) cua hai phan toan Viet Nam va Thai Lan, t thong tin hangthang cua Van phong Patent va Trademark, ai truyen hnh Viet Namvung Hoa Thnh on, va ai Little Saigon Radio.Tien s Phc hien gi vai tro Pho Chu tch Ngoai vu cua Congong Viet Nam tai vung Hoa Thnh on, Maryland va Virginia. Ong cung la mot thanh vien trong Ban Co van cho to chc Southeast Asian Health (SEAH), mot c quan cua Trung tam Cong ong ongDng tai thu o Hoa Thnh on. Ong la hoi vien danh d cua Hoi Khoa hoc va Ky Thuat gia Viet-My. Ong thch ieu nghien cac van e va chnh sach lien quan en sc khoe, khoa hoc va ky thuat; ngi My A chau va Thai Bnh Dng, nhat la ngi My go^'c Viet; va phong trao dan chu hoa Viet Nam.

(Trch tai lieu VE VANG DAN VIET Tuyen tap III sap phat hanh)